1.3.11

Bibliotheek 2.0

2 útspraken dy't ik tsjinkaam yn de artikelen/presentaasjes wêr't ik my goed yn fine kin:
Web 2.0 biedt ongelooflijk veel tools om rijkere en interactieve relaties aan te gaan, het is geen bedreiging maar een verzameling kansen”!
Via de mogelijkheden van web 2.0 zijn gebruikers steeds vaker ook makers van informatie en overstijgen se hun traditionele rol van consument. Een uitdaging voor de bibliotheek om daar een goede rol in te vervullen.
                            
Dan de Youtube fan Dennis Eijsten fan de Vereniging Openbare Bibliotheken oer mijnbibliotheek.nl. As ik sa'n filmke sjoch dan wurdt ik dêr fleurich fan. Mar ik ben 40+ en asto 14 bist dan sjochst dêr hiel oars tsjinoan. De bibleteek komt by dy en dat is een goed útgongspunt. Ik kin my dêr hielendal yn fine. En fansels bliuwt de bibleteek ek noch in moetingsplak foar in protte minsken, gewoan mei in doar wêrst trochhinne kinst. Stap ris troch dy doar en der giet in wrâld foar dy iepen!
                         

Geen opmerkingen:

Een reactie posten