11.12.17

Greidehert

Thús

Hjir fiel ik my thús
krekt as in fûgel
yn de tekken fan greiden
de loften ûneinich fier
de mûne draait syn rûntsjes
as de wyn oanhellet
en de sinne sakket
op in moaie simmerdei

En as wolken grien reitsje
is fierte tichteby
tsjerkeklokken liede
as wy ôfskie nimme
de toer in beaken foar
wa’t it paad net fine kin
hjir is altyd immen
dy’t it dy wize wol

Wy reitsje mekoar net kwyt
op it trekpaad sjogge we
de wjerskyn fan de oar
yn it glinsterjende wetter

Mei in stap fansiden
meitsje we romte foar
minsken dy’t hurder kinne
begroetsje in nije dei

Grinzen kinne ferlein wurde
mar it klopjen fan dit hert
ús greidehert
hâldt net op

dat is der
dat bliuwt der
en sil der altyd wêze

Pieteke de Boer

Dit gedicht ha ik skreaun nei oanlieding fan de weryndieling fan Littenseradiel. En it moaie kado fan de gemeente foar de ynwenners: de foarstelling Greidehert
9.2.17

Raamgedicht

Dit gedicht fan my is te sjen west op Eewal Ljouwert. In projeksje yn in finster om de binnenstêd riker te meitsjen mei keunst yn mikrogalerieën. Stipe troch Mienskipsfonds.

20.12.16

In goed ferhaal

It is safier, de krystdagen komme der oan. Elts jier itselde ferhaal. It kin fansels ek oars. Gjin beam, gjin kearskes, gjin Jesus dy’t berne wurdt. Ik bedoel mar, Maria hat it al sa faak dien. Yn ferwachting reitsje sûnder dat der in man oan te pas komt. De lol hat se der net fan hân. En elts jier wer dy lange reis op dy ezel nei dat hok. Neat gjin kreamklinyk mei alles der op en der oan. No ja, muzyk is der wol. Mar earst dy befalling, it is har earste en oan Joazef hat se net folle. Hy is wol leaf mar fan befallingen hat er ek gjin ferstân. En dy ingelen komme pas as de boel al oan de kant is. Se sjonge wol in moai ferske wêr’t it jonkje lekker op sliepe kin mar fierder hast der neat oan. En dy hoeders dy’t alles witte fan skiep en lamkes komme ek pas as sy it der al ôfswitten hat. Oan de oare kant hast der ek gjin ferlet fan dat in stel fan dy rûchhouwers dy yn it gat opsjogge. It is dat der noch in stel keningen op besite komme mei djoere kadootsjes want oars hie Maria har net lient foar sa’n stunt. Alles mar om it ferhaal de wrâld yn te krijen. Marketing neame se soks hjoed. God wist eartiids al hiel goed hoe’t er in ferhaal de wrâld yn krije moast. Sa goed dat we it der no noch altyd oer hawwe. Elts jier wer.

10.11.16

Foar dy nei dy

It gedicht dat ik skreaun ha nei it sjen fan de foarstelling Foar dy nei dy wol ik graach mei jim diele. De titel is: "net goed net ferkeard" en sa is it mar krekt. Foar wa't de foarstelling noch sjen wol? Der binne noch in pear kaarten. En ik bin der sels fia de reservelist kommen dus ek dat is te besykjen.
In moaie foarstelling oer rou op in prachtich plak. En de spilers spylje harsels mar ek wer net. Nei de foarstelling is der in hapke en drankje en de mooglikheid om nei te praten. Ek mei de spilers.Net goed net ferkeard

hy giet troch mei libjen want it is sa’t it is
myn libben stiet stil want ik wol der net oan
ferhip it om de dei te nimmen sa’t er komt
ik wit wol datst net wer komst mar myn lichem
fielt noch altyd dat ik dy berne ha
ferwûndere sjoen ha nei dat berntsje
net begripe koe dat ik soks op de wrâld
set hie en ek doe gong hy troch mei libjen
want it wie sa’t it wie en net oars

ik sykje dy oan de nachthimel as ik wer
ris net sliepe kin en hy snoarkjend de nacht
oan kant seaget en him omdraait as
ik der mei kâlde fuotten neist skow, him
sêft troch syn hier stryk, bliid mei syn moed
om te libjen foar wa’t der wol binne en
dermei my sjen te litten dat it ek kin sa’t
hy it docht, my gewurde lit om’t ik noch
net fierder kin, net goed en net ferkeard

Pieteke 

21.10.16

Rely Jorritsma priis en no fierder

Wat in feest by de útrikking fan de prizen yn it doarpshûs fan Weidum. Der wienen in protte minsken kommen om it mei te meitsjen. Dêr wie ik hiel wiis mei. Dat wie eins noch moaier dan de priis sels.
Dus sa stiet it der no foar. Der binne myn poëzijkaarten, der is in Rely wûn foar in gedicht, ik ha optredens dien yn de SlauerHofftún, by Paradepaadje Britswert, in twicht hat wer yn it wetter lein by de pastorie yn Lytsewierrum. En de tekst op de boat hie ik skreaun foar it Greidhoekfestival ast fia de seerûte kaamst.

Wat sit der oan te kommen? In optreden by festival 'Krijg de Bibbers' Ljouwert op 15 jannewaris. En der ferskine 2 gedichten fan my yn in bondel sammele troch Henk Dillerop foar datselde festival. Mei in print fan in prachtich keunstwurk makke troch Annelies Deutekom.
En fierder? Och, ik skriuw sa no en dan ris in gedicht, in gedachte, in twicht op myn @twichtwicht akkount. En doe't ik op Texel wie ha ik hearlik poëzij yn it sân skreaun.
Der is in gedicht nei Ensafh en ik stjoer in Nederlânsk gedicht nei Pretparkpoëzie. En dat is it dan sa'n bytsje.
Foar wa't it net wit, myn poëzijkaarten binne te keap by de Afûk yn Ljouwert, by PS-Idee Wommels en by it GysbertJapicxhûs yn Boalsert. En yn Arum hat ús mem wol in pear pakjes lizzen foar de ferkeap.
De foto is nommen by Paradepaadje yn de tsjerke fan Britswert. De skilderijen binne fan Dinie Boogaart.


5.7.16

Kaarten mei fryske poëzij

Der is fan alles te krijen op it mêd fan kaarten mei teksten en foto's. Mar neffens my noch net mei de teksten dy't ik skreaun ha. Der wie gauris fraach nei dizze teksten as ik ris wat op facebook sette. Dêrom ha ik mei help fan Studio Bosgra kaarten drukke litten. Ik ha de tekst/poëzij skreaun en sy hawwe it ûntwerp en de foto foar harren rekken nommen.
Op dit stuit binne de kaarten te keap by my en by kadowinkel PS Idee yn Wommels. Ik bin op syk nei mear plakken om se te ferkeapjen en ha al tips foar leuke winkeltsjes krigen. Mar hasto noch in goede tip dan hear ik it graach.
Wolst in set kaarten bestelle dan kin dat fia deboerpieteke@gmail.com. As ik se opstjoere moat binne de kosten € 6,50. Mar dan hawwe je ek wat :)


5.6.16

Schuttingtaal en gedichterbij tijdens Slachtemarathon

Wat heb ik een mooie dag beleefd gister tijdens de Slachtemarathon in dijkvak Wommels. Lekker weer (soms een beetje te warm) en allemaal vriendelijke wandelaars. Zo'n beetje midden tussen mijn schuttingtaal liep ik rond, stond aan de kant, droeg ik meelopend een gedicht voor of deelde poëziekaarten uit. Misschien ben jij één van de 1000 mensen die een kaart mee kreeg. De kans is groter dat je één van de vele anderen bent. Daarom ook nog een keertje op dit blog.
De foto's zijn gemaakt door Marcel ter Bekke en de poëzie is geschreven door mij.