5.7.16

Kaarten mei fryske poëzij

Der is fan alles te krijen op it mêd fan kaarten mei teksten en foto's. Mar neffens my noch net mei de teksten dy't ik skreaun ha. Der wie gauris fraach nei dizze teksten as ik ris wat op facebook sette. Dêrom ha ik mei help fan Studio Bosgra kaarten drukke litten. Ik ha de tekst/poëzij skreaun en sy hawwe it ûntwerp en de foto foar harren rekken nommen.
Op dit stuit binne de kaarten te keap by my en by kadowinkel PS Idee yn Wommels. Ik bin op syk nei mear plakken om se te ferkeapjen en ha al tips foar leuke winkeltsjes krigen. Mar hasto noch in goede tip dan hear ik it graach.
Wolst in set kaarten bestelle dan kin dat fia deboerpieteke@gmail.com. As ik se opstjoere moat binne de kosten € 6,50. Mar dan hawwe je ek wat :)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten